Przejdź do treści

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ

FUNDACJA NA RZECZ PACJENTÓW – OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI  

(tekst jednolity z dnia 07.10.2023 r.)

Mając na uwadze ograniczony lub utrudniony dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej oraz potrzebę przeprowadzenia zmian systemowych, powołujemy Fundację na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w centrum uwagi.

Deklarujemy, że będziemy podejmować aktywne działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności profilaktyki zdrowotnej i wprowadzenia w Polsce modelu opieki zdrowotnej stawiającego pacjenta w centrum systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju w ramach systemu ochrony zdrowia rozwiązań z zakresu opieki farmaceutycznej.

Misją i podstawowym celem Fundacji jest reprezentowanie interesów pacjentów oraz organizacji pacjenckich w procesach legislacyjnych i działaniach związanych z szeroko rozumianą definicją zdrowia ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W ramach swojej statutowej działalności Fundacja będzie aktywnie współpracować z innymi podmiotami działającymi w celu poprawy sytuacji pacjentów, profilaktyki zdrowotnej oraz wypracowania propozycji rozwiązań mających na celu zmianę pozycji pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Działania Fundacji będą zmierzać do ukształtowania w Polsce systemu opieki zdrowotnej, który zapewni pacjentom lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych, informacji i innowacji w ochronie zdrowia, a także wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Uznajemy potrzebę wprowadzenia do systemu ochrony zdrowia rozwiązań, które mają służyć pacjentowi pomocą w procesie leczenia. Dostrzegamy, że realną i łatwo dostępną pomocą dla pacjenta może okazać się powszechna opieka farmaceutyczna. Fundacja chce być aktywnym partnerem w rekomendowaniu kierunku rozwoju opieki farmaceutycznej w Polsce.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja na Rzecz Pacjentów – Opieka Farmaceutyczna w centrum uwagi i została ustanowiona przez Gemini Polska sp. z o.o. zwana dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22 czerwca 2020 roku, w Warszawie.
 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

 

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.), przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

§5

Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele statutowe Fundacji i sposoby działania

§6

Celem Fundacji jest działanie w zakresie ochrony promocji zdrowia, przez co Fundacja rozumie w szczególności:

 1. działania na rzecz edukacji w zakresie roli profilaktyki zdrowotnej jako elementu dobrostanu pacjenta;
 2. działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia;
 3. reprezentowanie interesów pacjentów oraz organizacji pacjenckich wobec innych podmiotów, organów, instytucji;
 4. zwrócenie uwagi władz publicznych na centralną rolę pacjenta w systemie ochrony zdrowia;
 5. wypracowanie rozwiązań, dzięki którym pacjent będzie znajdował się w centrum systemu ochrony zdrowia;
 6. zwiększenie świadomości władzy ustawodawczej i wykonawczej na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów reprezentowanych przez organizacje pacjenckie co do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce;
 7. zwrócenie uwagi na rolę farmaceutów w systemie ochrony i promocji zdrowia;
 8. zwrócenie uwagi na rolę opieki farmaceutycznej jako źródła bezpośredniego wsparcia dla pacjenta;
 9. wdrożenie opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia;
 10. wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia rozwiązań z zakresu opieki farmaceutycznej w ramach koordynowanej opieki zdrowotnej;
 11. działania na rzecz wprowadzenia systemu partycypacji pacjenta w podejmowaniu decyzji o kształcie systemu ochrony zdrowia;
 12. działania na rzecz zwiększenia informacji i innowacji w ochronie zdrowia;
 13. wypracowanie rozwiązań mających służyć pacjentowi wsparciem w procesie leczenia;
 14. zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta w procesie leczenia;
 15. rozwój innowacyjnej apteki;
 16. promocję zdrowia.

Cele statutowe mogą być zmieniane, z zastrzeżeniem poszanowania głównego celu działania fundacji tj. ochrony i promocji zdrowia.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia mających na celu poprawę dobrostanu pacjentów, edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizowanie wydarzeń prozdrowotnych;
 2. propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat sytuacji pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia, jego potrzeb oraz oczekiwań co do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, roli opieki farmaceutycznej jako źródła bezpośredniego wsparcia dla pacjenta oraz innych zagadnień związanych ze statutowymi celami Fundacji;
 3. przygotowywanie stanowisk, wytycznych, rekomendacji, także we współpracy z innymi podmiotami eksperckimi, w szczególności farmaceutycznymi, medycznymi oraz pacjenckimi, w przedmiocie rozwiązań, dzięki którym pacjent będzie znajdował się w centrum systemu ochrony zdrowia, zwiększających dostępność świadczeń zdrowotnych, informacji i innowacji w ochronie zdrowia, pozwalających pacjentowi na partycypację w podejmowaniu decyzji o kształcie systemu ochrony zdrowia oraz innych rozwiązań realizujących statutowe cele Fundacji;
 4. występowanie do właściwych podmiotów i organów o dostęp do informacji publicznej;
 5. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia;
 6. postulowanie zmian w ustawodawstwie (uczestniczenie w konsultacjach społecznych, kontakty z podmiotami publicznymi, konsultowanie i przedstawianie propozycji nowelizacji aktów prawnych), w szczególności we współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz pacjentów;
 7. aktywizację podmiotów zainteresowanych kształtowaniem systemu opieki zdrowotnej, w szczególności reprezentujących interesy pacjentów i koordynację wspólnie podejmowanych działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalność badawczą i naukową – przygotowywanie analiz, opinii i raportów, w szczególności w zakresie sytuacji pacjenta w ramach systemu opieki zdrowotnej oraz jego potrzeb oraz oczekiwań co do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 9. współpracę, wymianę poglądów, informacji i doświadczeń w zakresie ochrony interesów organizacji pacjenckich z organizacjami działającymi w Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi;
 10. działalność wydawniczą;
 11. propagowanie wśród przedsiębiorców działań na rzecz pacjenta jako elementu urzeczywistniającego społeczną odpowiedzialność biznesu;
 12. współpracę z organizacjami pozarządowymi, jak również wszelkimi podmiotami prawa prywatnego oraz organami władzy publicznej w zakresie wymienionym w Statucie.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100.000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji pochodzących zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
 3. majątku Fundacji,
 4. zbiorek i imprez publicznych,
 5. świadczeń Fundatora,
 6. odsetek bankowych.
 7. wpłat z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości określonej przez ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16 z zm.).

§10

Cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§11

Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwaną przez Fundację przeznacza się na działalność pożytku publicznego w zakresie wyznaczonym w §6.

§12

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14

 1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest:
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 3. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 4. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest:
  • 58.11.Z Wydawanie książek;
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
  • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§15

Fundacja nie ma prawa:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: „osoby bliskie”),
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji, ich prawa i obowiązki

§16

Władzami Fundacji są:

 1. Fundator;
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
 3. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej „Radą Programową”,
 4. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej „Radą Nadzorczą”.

 

ZARZĄD

§17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób wyznaczonych w drodze pisemnej przez Fundatora.
 3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd składa się z Prezesa, a w przypadku zarządu wieloosobowego także Wiceprezesa.
 5. Jeżeli powołany został jeden członek Zarządu, przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania Fundacji. Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 6. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 7. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności.
 8. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt. 7 powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 9. Zarząd może, w drodze uchwały, przyjąć Regulamin działania Zarządu.
 

§18

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Fundator podejmie stosowną decyzję. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 

§19

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej innemu członkowi Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Fundatorowi;
 2. odwołania członka Zarządu przez Fundatora w drodze pisemnej uchwały;
 3. śmierci członka Zarządu;
 4. utraty przez członka Zarządu praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu;
 5. wydania wobec członka Zarządu prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, wydanego przez sąd krajowy bądź wydanego przez sąd zagraniczny, a następnie uznanego przez sąd polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

§20

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  • kierowanie działalnością Fundacji;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • zlecanie wykonywania usług prawnych oraz usług doradztwa biznesowego;
  • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
  • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych;
  • zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady Programowej;
  • składanie sprawozdań rocznych ze swej działalności i sprawozdań finansowych Fundatorowi oraz Radzie Nadzorczej;
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do decyzji innych organów.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego do podejmowania uchwał uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
 3. Głosowanie Zarządu nad uchwałą może również odbywać się w trybie pisemnym, w tym w szczególności w trybie obiegowym.
 4. Jeżeli członkowie Zarządu wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami Zarządu może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu odbywa się przy
  zapewnieniu co najmniej:
  • transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
  • wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

RADA PROGRAMOWA

§21

 1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
 3. Członkowie Rady Programowanej powoływani są na czas nieokreślony.
 4. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Fundacji.
 5. Członkami Rady Programowej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Zarząd może, w drodze uchwały, przyjąć Regulamin działania Rady Programowej.

§22

Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać wynagrodzenie, o
ile Fundator podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Rady Programowej mogą
domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z
pełnieniem swych funkcji.


§23

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej Radzie Programowej skutecznej na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym złożono rezygnację;
 2. śmierci członka Rady Programowej;
 3. utraty przez członka Rady Programowej praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu;
 4. odwołania członka Rady Programowej przez Zarząd po rozważeniu prawidłowości wykonywania obowiązków członka Rady Programowej w poprzednim roku kalendarzowym;
 5. odwołania na podstawie uchwały Rady Programowej, z powodu:
  • nieusprawiedliwionego zaniechania uczestnictwa w pracach Rady Programowej Fundacji przez okres przekraczający 6 miesięcy;
  • naruszenia postanowień statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Fundacji;
  • postępowania w życiu prywatnym lub zawodowym w sposób uchybiający godności osoby działającej na rzecz Fundacji;
  • prowadzenia działalności szkodliwej, godzącej w interesy i
   dobre imię Fundacji, a w szczególności naruszania dobrych praktyk ustanowionych
   przez Fundację, do których przestrzegania członek się zobowiązał;
 6. wydania wobec członka Rady Programowej
  prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe, wydanego przez sąd krajowy bądź wydanego
  przez sąd zagraniczny, a następnie uznanego przez sąd polski zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.

§24

 1. Oprócz innych spraw wskazanych w Statucie, do kompetencji Rady Programowej należy:
  • występowanie z głosem doradczym w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  • proponowanie form działań podejmowanych przez Fundację w ramach realizacji jej celów statutowych;
  • opracowywanie, na zlecenie Zarządu, merytorycznych stanowisk Fundacji w zakresie jej działalności statutowej; przygotowywanie programów działania Fundacji i przedkładanie ich Zarządowi.
 2. Rada Programowa podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch członków Rady Programowej. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie Rady Programowej nad uchwałą może również odbywać się w trybie pisemnym, w tym w szczególności w trybie obiegowym.
 4. Postanowienie §20 ust. 5-6 Statutu stosuje się odpowiednio do posiedzeń lub głosowań nad uchwałami Rady
 

RADA NADZORCZA

§25

 1. Rada Nadzorcza składa się
  z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez
  Fundatora.

 2. Członkowie Rady Nadzorczej:
  • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej mogą jedynie otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 2. opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
 3. opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
 4. weryfikacja wykonania rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych opracowywanych przez Zarząd.
 

§27

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym, w terminie 1 miesiąca od dnia przygotowania sprawozdania finansowego Fundacji.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej połowy jej członków.
 3. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
 4. Głosowanie Rady Nadzorczej nad uchwałą może również odbywać się w trybie pisemnym, w tym w szczególności w trybie obiegowym.
 5. Postanowienie §20 ust. 5-6 Statutu stosuje się odpowiednio do posiedzeń lub głosowań nad uchwałami Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może przyjąć Regulamin działania Rady Nadzorczej.
 

Rozdział V

Nadzór ministra

§28

Nadzór nad działalnością fundacji prowadzi minister właściwy ds. zdrowia.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

§29

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 3. W przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek określonych w ust. 2 powyżej, Fundator składa oświadczenie w przedmiocie otwarcia likwidacji Fundacji.
 4. W przypadku otwarcia likwidacji Fundacji, Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie sposobu przeprowadzenia likwidacji oraz, w przypadku likwidacji z uwagi na osiągnięcie celów, przeznaczenia majątku Fundacji.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Ustawa o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.).
 
Gdańsk, dnia 07.10.2023 r.
 

Zarząd Gemini Polska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością