Przejdź do treści

Kierunki zmian dotyczące partycypacji organizacji pacjentów w tworzeniu polityki zdrowotnej w Polsce

Dokument opracowany został w ramach Akademii Rozwoju Organizacji Pacjenckich PACJENCI.PRO i zawiera rekomendacje zaangażowania pacjentów w procesy, które kształtują system opieki zdrowotnej. Przedstawione propozycje kierunków zmian są wynikiem warsztatów oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród organizacji pacjentów. 

Respondenci badań wskazują na to jak istotne jest stworzenie strategicznych ram w dokumentach rządowych, a następnie wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych, które ułatwią długofalowe planowanie programów zaangażowania pacjentów na wszystkich poziomach zarządzania opieką zdrowotną. Organizacje pacjenckie coraz częściej potwierdzają, że już teraz włączane są w procesy systemowe pomimo braku odpowiednich regulacji prawnych, ale zazwyczaj odbywa się to w sposób bierny.

W dokumencie czytamy, że opracowanie spójnej strategii zaangażowania pacjentów w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce i długofalowej współpracy z pacjentami instytucji publicznych, takich jak: Ministerstwo Zdrowia czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jest niezbędne do wypracowania podstaw legislacyjnych i organizacyjnych, gwarantujących rzeczywiste zaangażowania pacjentów w procesy związane z tworzeniem systemu opieki zdrowotnej.

Opracowanie zawiera szczegółową analizę i rekomendacje zmian dotyczące trzech procesów: reform systemowych, koszyka świadczeń gwarantowanych oraz procesu refundacyjnego.

Projekt PACJENCI.PRO realizowany jest w partnerstwie Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu.